KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Guguś” w Iławie jest Dyrektor Przedszkola – Krzysztof Miszewski.

2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Przedszkola – przetwarza dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do placówki,

b) ewidencji dzieci,

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

d) w celach sprawozdawczych,

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcą danych osobowych dziecka będzie:

Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Guguś”

organy nadzoru,

podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy przedszkola,

podmioty współpracujące z przedszkolem w zakresie edukacji, opieki i wychowania, bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

5) Dane osobowe dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Anglojęzycznym Niepublicznym Przedszkolu „Guguś” przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej przedszkola wobec dziecka.

11) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.